News
Լրահոս
News
Հինգշաբթի
Փետրվար 29

ԱՊՀ

Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները
Պուտինը նախօրեին եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իրենք ԼՂ-ից չեն հրաժարվել, այդ Հայաստանն է ԼՂ-ն ճանաչել Ադրբեջանի մաս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք...
Միջոցառմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչները