Avrupa Halk Partisi (EPP) Siyasi Forumu, bugün 3 Mart’ta Ermeni Soykırımın 100. Yılına ilişkin bir tasarı kabul etti.

Tasarıda şunlar kaydedilmekte:

«ERMENİ SOYKIRIMI VE AVRUPA DEĞERLERİ»

Avrupa Halk Partisi (EPP) Ermeni Soykırımı ve Ermeni halkının cebri tehciri gerçeğini yeniden teyid etmekte, bu Soykırımın 100. Yılı 24 Nisan 2015 arifesinde kınamaktadır.

1.Ermeni halkına yönelik Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye’nin diğer rejimleri tarafından 1894-1924 yıllarında planlı ve daimi surette kötü niyetle icra edilen Soykırım işlemlerini kınıyoruz. Bunlar yurtsuzlaştırma, Ermeni sakinlerin ve onun kültürel mirasının imhasına yönelik cürüm ve etnik etmenden mütevellit edimlerdir. Ayrıca Soykırımın inkarı, sorumluluktan kaçınma ve gerçekleştirilen cürümleri unutturma veya haklı kılma denemelerini cürmün devamı ve yeni soykırımları teşvik eğilimi olarak telakki ediyoruz.

2.1915 yılı Ermeni Soykırımının 1.5 milyon  masum kurbanının anısı önünde saygıyla eğiliyor ayrıca hayat ve insani onurun korunması için mücadel eden, kurtulan kahramanlar önündee şükranla eğiliyoruz. Dahası Soykırımla beraber sadece Ermeniler değil, aynı zamanda Pontus Yunanlıları ve Süryanilerin de örtüsüz imha ve cebri sürgüne tabi olduklarını kabul ediyoruz. Onların hatırası önünde de saygıyla eğiliyoruz.

3.Soykırımların önlenmesi, soykırım maduru halkların haklarının restorasyonu, perçinlenmesi ve tarihi adaletin tesisi için Ermeni halkının uluslararası mücadelesine katılıyoruz.

4.Türkiye’ye,  tarihi kabul etme ve Ermeni Soykırımı ve bunu takip eden halihazırdaki mülksüzleşme realitesinin kabul edilmesi yanısıra Avrupa ülkesine yakışır politika gerçekleştirerek ki bu tarihi toprakların Ermeni sakinlere iadesi, Ermeni ailelerin kendi ulusal ocaklarıyla birleşmesi ve bunlardan kaynaklanan gerçeklik aracılığıyla  uzlaşmaya ulaşma muacceliyetinin gerçekleştirimesi olan maddi ve manevi tazminatın temini işinde  savaş sonrası Almanya tarafından gösterilen doğruluk ve inisiyatifçi örneğin izlemesi çağrısında bulunuyoruz.

5.Türkiye Hükümetine üstlendiği hukuki yükümlülüklere saygı ve hayata geçirmesi iddisıyla, Ermeni kültürel mirasının muhafazasına ilişkin hükümler dahil olmak üzere başvuruyoruz. Özellikle bu bağlamda geçmiş asırda  imha veya yoketmeye maruz kalmış Ermeni ve diğer kültürel mirasın ayrıntılı envanterinin çıkarılması, eski büyük kentler, kiliseler, okullar, mezarlıklar ve Batı Ermenistan’da bulunan diğer tarihi ve kültürel değerlerin, anılan kurumların çoklarını işleyen kültürel ve dini merkezlere dönüştürerek uzun vadeli restorasyon stratejisinin geliştirilmesi amacıyla önemsenmektedir.

6.AB’ye, Avrupa Konseyi ülkelere, uluslararası kuruluşlara, ulusal ve dini aidiyetlerinden bağımsız olarak iyi niyet sahibi tüm insanlara, tarihi hakkaniyetin restorasyonu ve Ermeni Soykırımı masum kurbanlarına gereken saygının gösterilmesi konusunda çabalarını birleştirme çağrıda bulunuyoruz.

7.Yukarda anılan hususları dikkate alarak EPP Türkiye’ye, üstlendiği uluslararası yükümlülükler ve şiar edindiği Avrupa standartlarına uygun etkinliklere teşebbüs etme  çağrısında bulunmaktadır:

-Kendi tarihi ve belleğini aklıselim değerlendirerek, insanlığa karşı işlenmiş diğer mekruh cürüm kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğilerek, Osmanlı İmaparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımını tanıma ve kınama,

-Avrupa Türkiyesine yakışır vizyon şekillendirmek yanısıra, söz özgürlüğü ve Ermeni Soykırımına ilişkin meselelerin resmi, kamusal alanlar, eğitim kurumları düzeyinde özgürce dillendirilmesini de içermek  ayrıca dini ve kültürel anıtların restorasyonu ve bunların Ermeni ve diğer topluluklara teslimi,

- Tarihin kabulü, pürüzlü meselelerin barışçı çözümü ve Ermeni-Türk ilişkilerinin tam tesisi üzerine inşa olmuş uzun süredir beklenen Ermeni ulusal mirasının tanınmasına teşebbüs etmek.

8.AB’ye, AB Komisyonuna, Konseyine ve Parlamentosu yanısıra tüm uluslararası topluma Türkiye’nin üstlendiği yükümlülülerlerin takdiri olarak dikkatleri tanıma ve ortak mirasımızın restorasyonu ve yeniden tesisi üzerine odaklama, bu arada önerilen ve daha sonra anılan 24 Nisan’ın Ermeni kurbanları anma resmi günü olarak kabul etme, Ermeni Soykırımı ve insan tarafından insana yönelik icra edilen suçların kınanması için çağrıda bulunuyoruz.

9.Türkiye tarafından Ermeni Soykırımının tanınması ve kınanmasının, Ermeni ve Türk halklarının tarihi uzlaşması sürecinde yeni bir sayfa açacağı yönünde tam umutluyuz.